top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over de afspraken tussen trainer en deelnemer.


Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

Deelnemer: een particulier of een werknemer van een opdrachtgever die deelneemt aan een training;


Trainer: de trainer die de mindfulness training (of verwante sessie) geeft.

 

Plek om te Zijn: trainingsbureau voor mindfulness training en losse meditatie sessies geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69984700

MBSR: de 8-weekse Mindfulness Based Stress Reduction training, afgekort MBSR, die door de Plek om te Zijn wordt aangeboden.

 

Workshop: een losse workshop aangeboden door de Plek om te Zijn. Een workshop duurt gewoonlijk maximaal 1 dag en is over het algemeen los te boeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn een losse meditatie avond, een 1-daagse stilteretraite of een mindfulness workshop in de natuur.

 

Aanmelding en betaling MBSR

De deelnemer kan zich per e-mail of via het formulier op de website (https://www.plekomtezijnutrecht.nl/8-weekse-mindfulness-training) zijn of haar interesse kenbaar maken. Daarna neemt de trainer contact op met de deelnemer om met hem of haar een kennismakingsgesprek in te plannen. Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en vindt plaats per telefoon, zoom of face-to-face. Als zowel deelnemer als trainer het eens zijn over het volgen van de training, ontvangt de deelnemer een bevestiging en factuur.

 

De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Na betaling is de inschrijving definitief. Als de factuur niet voldaan is binnen 14 dagen, dan verliest de deelnemer zijn of haar gereserveerde plaats in de training en kan deze aan een andere geïnteresseerde deelnemer gegeven worden.

 

Annulering MBSR door deelnemer

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

– binnen 14 dagen na de aanmelding is de deelnemer gerechtigd zijn/haar deelname kosteloos te annuleren.
– tot 1 maand voor aanvang van de training kan de deelnemer kosteloos annuleren.
– bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.
– bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

 

Annulering of verzetten MBSR door trainer

Plek om te Zijn heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren.

Bij het niet doorgaan van een geplande training vanwege te weinig aanmeldingen ontvangen de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training bericht. In deze gevallen vindt restitutie van de betaling plaats, tenzij de deelnemer aangeeft aan een training op een ander tijdstip te willen deelnemen. 

 

Aanmelding en betaling workshop

De deelnemer kan zich aanmelden voor een workshop via de website (https://www.plekomtezijnutrecht.nl/book-online). De workshops dient vooraf betaald te worden. De reservering is definitief na betaling.

 

Annulering workshop door deelnemer

Restitutie is over het algemeen helaas niet mogelijk voor workshops. In speciale situaties kun je contact opnemen en dan kijken we samen naar een oplossing.

 

Gezondheid en veiligheid

Voor je veiligheid dien je je te houden aan alle relevante regels en veiligheidsmaatregelen die gelden op de locatie van het betreffende evenement of activiteit. Onze producten en diensten zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater, of medicatie. Indien je onder behandeling bent van een arts of andere hulpverlener, is het jouw verantwoordelijkheid om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van onze diensten. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie zijn wij niet aansprakelijk. Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Meldt eventuele lichamelijke en/of psychische klachten alsjeblieft voor aanvang van de training aan de trainer. Plek om te Zijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid

Als deelnemer blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc. Zowel wij noch de locatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van onze nalatigheid of niet nakomen van afspraken. De locaties kiezen we met zorg en aandacht uit. Als je deelneemt verwachten we dat je de locatie en omgeving behandelt zoals je eigen huis. Eventuele schade die je toebrengt wordt dan ook altijd op de veroorzaker verhaald. Je bent aansprakelijk voor door jou toegebrachte schade aan, in of om de locatie. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.
De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Klachten

Mocht je ontevreden zijn over onze producten of diensten, dan kun je dat laten weten door een mail te sturen. We proberen gaan dan in gesprek om de klacht op zo’n goed mogelijke manier te behandelen en samen te kijken naar een passende oplossing. Ook zullen we kijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren om herhaling te voorkomen. Op klachten wordt uiterlijk binnen 14 dagen gereageerd.

 

Auteursrechten en copyright

Alle auteurs-, beeld- en andere rechten die rusten op de door Plek om te Zijn voor de trainingen ter beschikking gestelde (les)materialen zijn en blijven eigendom van Plek om te Zijn. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Plek om te Zijn mogen de (les)materialen in geen enkele vorm door een deelnemer of derden worden gebruikt of verspreid anders dan voor het persoonlijke gebruik van de deelnemer in het kader van zijn/haar training.

 

Vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze voorwaarden? Neem dan contact op met Joris Verhees via verheesjoris@gmail.com.

bottom of page